Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

 1. Działka 402/4 w obr. 8, pow. 628 m2, PT1T/00001551/3 wraz z 1/5 udziału
  w drodze wewnętrznej na którą składają się działki: 402/3, 403/7, 405/3 i 406/4
  w obr. 8
 2. działki 405/4 i 406/5 w obr. 8, o łącznej pow. 694 m2, PT1T/00036627/1 wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej na którą składają się działki: 402/3, 403/7, 405/3 i 406/4 w obr. 8;

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2024 roku o godz. 900 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Ceny wyjściowa do przetargu ustalona została na kwoty:

 1. dla działki 402/4 w obr. 8 wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej – 145 000,00 zł brutto (w tym cena 1/5 udziału w drodze dojazdowej 16 000,00 zł brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024 r. 361 t.j.).
 2. dla działek 405/4 i 406/5 w obr. 8, o łącznej pow. 694 m2, (wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej) – 155 000,00 zł brutto (w tym cena 1/5 udziału w drodze dojazdowej 16 000,00 zł brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j).

Każda z wymienionych powyżej nieruchomości licytowana będzie osobno.

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest
w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Zgodnie ze wskazanymi księgami wieczystymi przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wskazane nieruchomości położone są w strefie pośredniej  miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Są to działki niezabudowane, mające foremny kształt zbliżony do prostokąta. Teren porośnięty krzewami i drzewami bez wartości estetycznej i gospodarczej. Na przedmiotowych działkach występują spadki terenu. Dostępne media zarówno od strony ul. Kruczej jak i ul. Kołłątaja: sieć  energetyczna, wodociągowa,  kanalizacyjna oraz gazowa. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowych nieruchomości stanowią nieruchomości  zabudowane   budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi , usługowymi oraz budynkami gospodarczymi. Sąsiedztwo dalsze stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa strefy pośredniej miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

            Na działce nr ewid. 403/7 w obr. 8, stanowiącej część drogi wewnętrznej, usytuowana jest część sieci kanalizacji sanitarnej.

Dojazd:

 • do działek 402/4,  405/4 i 406/5 w obr. 8 – dojazd nieutwardzoną drogą wewnętrzną na którą składają się działki:

– 402/3 obr. 8, pow. 131m2, księga wieczysta PT1T/00001551/3,

403/7 obr. 8, pow. 127 m2, księga wieczysta PT1T/00002335/0,

– 405/3 obr. 8, pow. 162 m2, księga wieczysta PT1T/00036627/1,

– 406/4 obr. 8, pow. 461 m2, księga wieczysta PT1T/00036627/1.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwała LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku działki znajdują się w jednostce urbanistycznej I – MN/WŚ/MW – strefa mieszkaniowo-usługowa – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej śródmiejskiej i wielorodzinnej.

 Działki 402/4 i 405/4, 406/5 oraz 402/3,403/7, 405/3, 406/4 nie są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/606/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego         w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030 przedmiotowe działki znajdują się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i  zostały objęte granicami obszaru zdegradowanego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od dnia 18 kwietnia 2024 roku do dnia 30 maja 2024 roku.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 grudnia 2023 roku i zakończył wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości:

 1. dla działki 402/4 w obr. 8 wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
 2. dla działek 405/4 i 406/5 w obr. 8 wraz z 1/5 udziału w drodze wewnętrznej –
  17 000,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych;

na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia  9 lipca 2024r.

Każdą działkę licytujemy osobno.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać w opisie przelewu : adres działek (ul. Krucza i ul. Kołłątaja), nr ewidencyjny działki, imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy
na warunkach  określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni okazać Komisji przetargowej:

– dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

– na życzenie komisji dowód wniesienia wadium (w formie drukowanej lub elektronicznej)

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. w przypadku osób fizycznych:

   – pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem  drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej,

 – małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest
    pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia
    umowy sprzedaży,

  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedłożyć aktualny
    wypis pobrany internetowo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
    Gospodarczej,

2. w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.825 t.j) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, właściwych pełnomocnictw w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

3. w przypadku cudzoziemców okazanie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckiego ul. P.O.W. nr 10/16  tel. (44) 724-23-11 wew. 646.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2023.2029 art.6) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w związku z powyższym Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że jest administratorem tych danych osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu