Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty  

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości: 

 1. Działka 346/18 i 346/17 w obr. 21, ul.  Jana, łącznie pow. 604 m2, PT1T/00047420/0; 
 2. Działka 346/14 w obr. 21, ul.  Jana , pow. 693 m2, PT1T/00047420/0

 Każda z wymienionych powyżej nieruchomości licytowana będzie osobno.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 roku o godz. 9:00 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Cena wyjściowa do przetargu, dla każdej z działek, ustalona została odpowiednio  na kwotę: 

 1. Działka 346/18 i 346/17 w obr. 21, ul.  Jana, łącznie pow. 604 m2, ,-80 000,00 zł brutto ( w tym VAT 23%)- słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
  1. Działka 346/14 w obr. 21, ul.  Jana , pow. 693 m2, ,-90 000,00 zł brutto ( w tym VAT 23%)- słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest  w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Zgodnie ze wskazaną księgą wieczystą przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Działki 346/18 i 346/17, 346/14 w obr. 21 są niezabudowane i położone w znacznej odległości od centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z zabudową mieszkaniowa jednorodzinną oraz tereny zielone. Działki mają kształt prostokątów, są zadarnione i porośnięte samosiewami. Stanowią pas gruntu zlokalizowany pomiędzy ulicami Jana i Jolanty, w których  dostępne są następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa. Wzdłuż ulicy Jana przebiega linia wysokiego napięcia 110 VAT, na działce nr 346/18 zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa. Przez działkę nr 346/14 przebiega linia wysokiego napięcia i dwie linie niskiego napięcia.

Dla przedmiotowych nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwała LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku działki znajdują się w jednostce urbanistycznej I – MN, strefa mieszkaniowo-usługowa – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla działek o numerach ewidencyjnych 346/18 i 346/17,  346/14 położonych w obr. 21 wydano decyzje o warunkach zabudowy.

Przedmiotowe nieruchomości nie są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/606/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030  przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i nie zostały objęte granicami obszaru zdegradowanego. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu   w wysokości:

 1. Działka 346/18 i 346/17 w obr. 21, 12 000,00 zł,  słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100
 2. Działka 346/14 w obr. 21, 14 000,00 zł słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100

 na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

 Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do 16 lipca 2024r 

Osoby chcące licytować kilka działek muszą wpłacić wadium dla każdej z nich z osobna. Datą wniesienia wadium jest datą uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać w opisie przelewu : nr ewidencyjny działki, imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy  na warunkach  określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu winni okazać Komisji przetargowej:

 • dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • na życzenie komisji dowód wniesienia wadium (w formie drukowanej lub elektronicznej), Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. w przypadku osób fizycznych:

 • pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem  drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej.
 • małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie  w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający

ustanowienie rozdzielności majątkowej,

 • w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest      pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia      umowy sprzedaży.
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedłożyć aktualny wypis pobrany internetowo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu  z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j) lub aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, właściwych pełnomocnictw w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

4.w przypadku cudzoziemców okazanie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu (na konto wskazane przez uczestnika przetargu lub w wypadku braku w/w informacji na konto z którego pieniądze wpłynęły) 

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od dnia 27 września 2023 roku do dnia 8 listopada 2023 roku

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomości odbył się  10 maja 2024 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa   Mazowieckiego, na    stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckiego ul. P.O.W. nr 10/16  tel. (44) 724-23-11 wew. 622. 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej

RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2023.344 t.j z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w związku z powyższym Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że jest administratorem tych danych osobowych .

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu