Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10,  o  pow. 989 m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 45 w obr.4, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00076149/8.

III Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2024 roku o godz. 1100 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę   – 130 000,00 zł brutto w tym 23% Vat  (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest
w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, działka numer 45 w obr.4 (użytek Bp), księga wieczysta PT1T/00076149/8 (Dział II – właściciel Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Działy III – wpisów nie zawiera, Dział IV – wpisów nie zawiera) o powierzchni 989 m2.

Działka położona jest bezpośredniej bliskości północnej granicy miasta po wschodniej stronie ul. Leśnej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości frontu ok. 45 m. Działka nr 45 w obr.4 jest: niezabudowana, zakrzewiona, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość zlokalizowana w terenie posiadającym następujące uzbrojenie: sieć energetyczna, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd drogą nieutwardzoną.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwała LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku działki znajdują się w jednostce urbanistycznej I – MN – strefa mieszkaniowo-usługowa – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/606/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030 przedmiotowa działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz nie została objęta granicami obszaru zdegradowanego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od dnia 5 kwietnia 2024 roku do dnia 17 maja 2024 roku.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 27 listopada 2023 roku i zakończył wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20 lutego 2024 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia  9 lipca 2024r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numery działek, numer obrębu), imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy
na warunkach  określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. dowód wniesienia wadium,

2. w przypadku osób fizycznych:

   –  dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

   – pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem  drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej,

 – małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest
    pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia
    umowy sprzedaży,

  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny
    wypis pobrany internetowo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
    Gospodarczej,

3.w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.825 art.5 t.j) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, właściwych pełnomocnictw w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

4.w przypadku cudzoziemców przedłożenie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckiego ul. P.O.W. nr 10/16  tel. (44) 724-23-11 wew. 622.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym   z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2023.2029 art.6 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w związku z powyższym Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że jest administratorem tych danych osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu