Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Klonowej 29

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Klonowej 29

Tomaszów Maz. 26.09.2023 r.

WGN.0530.34.2023

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Klonowej 29,  o  pow. 1155 m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 348 w obr.6, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00001991/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godz. 1200 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę   240 000,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest
z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2023.1570 z późn. zm.).

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest
w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest to działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numer 348 w obr. 6 (użytek B), o powierzchni 1155 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00001991/9 (Dział II – właściciel Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Działy III – wpisów nie zawiera, Dział IV – wpisów nie zawiera).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwała LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku działki znajdują się w jednostce urbanistycznej I – MN – strefa mieszkaniowo-usługowa – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 przedmiotowa działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz nie została objęta granicami obszaru zdegradowanego.

Działka położona jest w strefie pośredniej miasta w odległości około 250 m od
ul. Szczęśliwej, po północnej stronie ul. Klonowej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka ma kształt wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 14 m. Działka nr 348 w obr. 6 jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, o pow. zabudowy 61 m2, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, o konstrukcji drewnianej, o pow. zabudowy 16 m2 i 8 m2. Obiekty w przeciętnym stanie technicznym. Działka jest częściowo ogrodzona, z urządzoną zielenią. Na terenie działki znajduje się studnia – stan techniczny nieznany. Działka zlokalizowana jest w terenie posiadającym następujące uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd drogą asfaltową.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od dnia 11 sierpnia 2023 roku do dnia
22 września 2023 roku

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 24 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące  złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia  20 października 2023r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numery działek, numer obrębu), imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy
na warunkach  określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. dowód wniesienia wadium,

2. w przypadku osób fizycznych:

   –  dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

   – pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem  drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej.

 – małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie   w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest
    pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia
    umowy sprzedaży.

  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny
    wypis pobrany internetowo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
    Gospodarczej.

3.w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, właściwych pełnomocnictw w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

4.w przypadku cudzoziemców przedłożenie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckiego ul. P.O.W. nr 10/16  tel. (44) 724-23-11 wew. 622.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2023.344 t.j z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w związku z powyższym Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że jest administratorem tych danych osobowych .

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu