Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19, znajdującego się na III piętrze budynku nr 61, położonego przy ul. Kościuszki w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 33/1000
w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 33/1000 w gruncie pod budynkiem
(obręb 71, działki nr 136, 142/1, o  łącznej pow. 280 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00020585/3).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi  33,10 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                              –  270 000,00 zł

w tym:

         cena lokalu                                                                                                             – 263 000,00 zł

         cena 33/1000 części gruntu (dz. nr 136, 142/1)                                           –     7 000,00 zł

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2023r. poz. 1570/.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00020585/3  jest  wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 6 października 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 27 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej   w dniu 2 października 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego  z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego   w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów   w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu  13 września  2023r. w godz. 9:00-10:00 lub 28 września 2023r. w godz. 14:30-15:50,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-36. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.