Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze budynku 39 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze budynku 39 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie

  30441.10.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na parterze budynku 39 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 282/10000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 282/10000 w gruncie pod budynkiem (obręb 61, działka nr 22/1, o pow. 414 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00029399/5)
oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 282/10000 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 61, działka nr 22/4 o pow. 231 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00067508/1).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 22,30m

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                             – 155 000,00 zł

w tym:

cena lokalu                                                                                                          – 141 800,00 zł

         cena 282/10000 części gruntu (dz. nr 22/1)                                               –     8 500,00 zł

         cena 282/10000 części gruntu (dz. nr  22/4)                                             –     4 700,00 zł

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 39 wraz z działkami nr 22/1 (pod budynkiem)
oraz działką nr  22/4 (do obsługi budynku) wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie pod budynkiem (dz. nr 22/1) oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do racjonalnej obsługi budynku (dz. nr 22/4) zostaną obniżone
o 50%.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4  pkt 1 ustawy z 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości objęte KW Nr OL1O/00029399/5 i KW OL1O/00067508/1 są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / t.j. z 2022r. poz. 931 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałku w gruncie /dz. 22/4/ wynosić będzie 25% ceny ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz                        z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatorów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl.

Wadium w wysokości 15 500,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 28 listopada2022 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego   w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 15 listopada 2022r. w godz. 10:00-11:00 lub 23 listopada 2022r. w godz. 14:30-15:30,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-20. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie