Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze budynku nr 5, położonego przy Pl. Pułaskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze budynku nr 5, położonego przy Pl. Pułaskiego

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze budynku nr 5,
położonym przy Pl. Pułaskiego  w Olsztynie
wraz ze sprzedażą udziału 109/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 109/1000 w gruncie pod budynkiem
(obręb 73, działki nr 29, o pow. 324 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00018794/4) oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 70/1000 w gruncie
do racjonalnej obsługi budynku (obręb 73, działka nr 31/2 o pow. 236 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00084194/1).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 118,8 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                              –  600 000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                        –  561 000,00 zł

            cena 109/1000 części gruntu (dz. nr 29)                                                   –    27 000,00 zł

            cena  70/1000 części gruntu (dz. nr 31/2)                                                –    12 000,00 zł

Budynek przy Pl. Pułaskiego 5 wraz z działką nr 29 (pod budynkiem) wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace w budynku należy wykonywać zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23.07.2003r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) po uzyskaniu zezwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

Cena lokalu oraz cena udziału w gruncie pod budynkiem (dz. nr 29) zostaną obniżone
o 50%.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4  pkt 1 ustawy z 29.08.2014r.  o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości objęte KW Nr OL1O/00018794/4 i KW Nr OL1O/00084194/1 są wolne
od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2022r. poz. 931 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie /dz. 31/2/ wynosić będzie 25% ceny ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz                        z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona   w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są     o śledzenie bieżących informacji i komunikatorów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl.

Wadium w wysokości 60 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 16 stycznia 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 16 stycznia 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego     w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec,   w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów    w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 24 listopada 2022r. w godz. 14:30-15:30, 14 grudnia 2022r. w godz. 8:30-9:30 lub 10 stycznia 2023r. w godz. 8:30-9:30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-36. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl
oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1