Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Dąbroszyńskiej,

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Dąbroszyńskiej,

Ogłoszenie Nr 43/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 4 sierpnia 2022r.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Dąbroszyńskiej, obejmującej działkę gruntu Nr 265 o pow. 8.014m², dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00057659/2.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Na terenie nieruchomości:

  • nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów  i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z inwestycją na takim terenie – obciążają nabywcę,
  • znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 20 października 2022r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4.

Cena wywoławcza wynosi 960.000 zł netto.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 13 października 2022r. Wadium w kwocie 192.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS. 

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek VAT wg stawki 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 ( tel.95 73-55-579, 95 73-55-524).

 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości