Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piechoty i ul.Czołgistów, obejmującej działki gruntu Nr 493/3 i 863/2 o łącznej pow. 26.077m².

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piechoty i ul.Czołgistów, obejmującej działki gruntu Nr 493/3 i 863/2 o łącznej pow. 26.077m².

Ogłoszenie Nr 36/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 15 lipca 2022r.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piechoty i ul.Czołgistów, obejmującej działki gruntu Nr 493/3 i 863/2 o łącznej pow. 26.077m².

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

GW1G/00057659/2 – dla działki gruntu Nr 493/3,

GW1G/00058309/1 – dla działki gruntu Nr 863/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niskointensywną jednorodzinną lub wielorodzinną w formie tarasowej oraz teren zieleni urządzonej.

Uzbrojenie terenu możliwe będzie na warunkach ustalonych przez gestorów sieci. Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu i planowany sposób zagospodarowania terenu – sieć wodociągowa wymagać może przebudowy istniejącej stacji hydroforowej, natomiast sieć energetyczna budowy stacji transformatorowej.

Na terenie nieruchomości:

  • nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z inwestycją na takim terenie – obciążają nabywcę,
  • znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 22 września 2022r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4.

Cena wywoławcza wynosi 2.000.000 zł netto.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 15 września 2022r. Wadium w kwocie 400.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS. 

Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek VAT wg stawki 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 ( tel.95 73-55-579, 95 73-55-524).  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia