Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

OGŁOSZENIE

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczona jako działka nr 62/12 o pow. 0,2823 ha,opis użytku B, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00009494/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi534 200,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100).Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 03 listopada 2022 r.) w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 03 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno