Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 461/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy nieruchomości, zabudowanej tymczasowym pawilonem handlowym o powierzchni zabudowy 11 m2, położonej
w Świnoujściu przy ul. Chodorowskiej, stanowiącej część działki nr 13, obręb 0003,
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności handlowej. Pawilon handlowy stanowi własność Gminy Miasto Świnoujście.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 2. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 120 zł miesięcznie netto za 1 m2 zabudowanej nieruchomości.
 3. Postąpienie dla przedmiotowego terenu wynosi 10 zł lub wielokrotność tej kwoty, o którą powiększa się stawkę czynszu wywoławczego za 1 m2 nieruchomości określoną w pkt. 2.
 4. Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 5. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 6. Przetarg odbędzie się 05 września 2023 r. o godzinie 1000 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.
 7. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w dniach od 22.09.2023 r. do 30.09.2023 r., z mocą obowiązywania od dnia 01 października 2023 r.
 8. Postępowanie przetargowe będzie ważne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.
 9. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostaniezaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
  od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie wadium w kwocie: 4000 zł /słownie: cztery tysiące złotych 00/100/ do dnia
  30 sierpnia 2023
  r. z oznaczeniem „Przetarg ul. Chodorowskiej”. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. O/Świnoujście

Nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187.

 1. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw,
 2. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwych pełnomocnictw zawierających umocowanie do reprezentacji w postępowaniu przetargowym, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 3. złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z prowadzonym przetargiem na dzierżawę nieruchomości.
 4. podpisanie i przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy i akceptacji wszystkich jej warunków. Projekt umowy dzierżawy dostępny
  w pok. nr 209, a w dniu przetargu w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście.
 5. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu nie może posiadać zaległości wobec Gminy Miasto Świnoujście (z tytułu czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, podatków).

Prezydent Miasta Świnoujścia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2021r., poz. 1899 ze. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, w pok. nr 209, tel. (91) 327 86 23 lub (91) 327 86 12. lub na stronie internetowej: http.://www.swinoujscie.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ