Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Regulamin aukcji sprzedaży należności wchodzących w skład masy upadłości Food Quantum sp zoo w upadłości z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE

Regulamin aukcji sprzedaży należności wchodzących w skład masy upadłości Food Quantum sp zoo w upadłości z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN AUKCJI
NA SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
FOOD QUANTUM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 3 września 2023 r. (sygn. akt WA1M/GUp/42/2022).

§ 1

 1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż pakietu należności Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii z dnia 12 lipca 2023 r. sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Makucia.
 2. Cena wywoławcza wynosi 20.312,42 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwanaście złotych i czterdzieści dwa grosze).
 3. Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka – syndyka masy upadłości Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
 4. Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
 5. Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.
 6. Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl, oraz na stronie: www.syndycy.com.pl
 7. Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

§ 2

 1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 4 października 2023 r., godz. 11:30, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

najpóźniej w dniu 3 października 2023 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 3 października 2023 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.

 1. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 2. Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
 3. Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 4. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

§ 3

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

§ 4

 1. Kupujący (cesjonariusz) jest zobowiązany zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego, co winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2023 r. włącznie.
 2. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2023 r. włącznie), wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący (cesjonariusz).
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego zostaną złożone podpisy stron na umowie cesji wierzytelności.
 3. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ