Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Świętochłowice…………………………………

MK.7125.66.2022.JD

Nr dok. 31816.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00007398/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.981.

2) Powierzchni nieruchomości:  

26502/100000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 4608 i 4609 o łącznej powierzchni 425m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 97,76m2 wraz z piwnicą o powierzchni 29,68m2.

3) Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 51, położony w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 26502/100000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 4608 i 4609 o łącznej powierzchni 425m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości:

253 950,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

12) Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego, pok. nr 118; telefon 32/349-19-31.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy