Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Świętochłowice,

MK.7125.82.2022.DZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00016171/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.533

2) powierzchnia nieruchomości:

42/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 1196/187 o powierzchni 1 099 m2

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 34,52 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 10,78 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2, usytuowany jest w segmencie nr 10c budynku mieszkalnego nr 10-10a-10b-10c położonym w Świętochłowicach przy ul. Średniej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 42/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1196/187 o powierzchni 1 099 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

67 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
 użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE