Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się na poddaszu budynku nr 15,

OGŁOSZENIE

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się na poddaszu budynku nr 15,

.09.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 19 czerwca 2023r.)

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się na poddaszu budynku nr 15, położonego przy ul. Kolejowej wraz ze sprzedażą udziału 505/10000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 505/10000 w gruncie (obręb 20, działka nr 207/44 o pow. 443 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00138657/9).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,00 m2,

w tym piwnica 4,30 m2

Cena wywoławcza nieruchomości – 140 000,00 zł

w tym: cena lokalu – 127 000,00 zł

cena 505/10000 części gruntu /dz. nr 207/44/ – 13 000,00 zł

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2023r. poz. 1570 ze zm./
.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00138657/9 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Budynek Nr 15 położony w Olsztynie przy ul. Kolejowej figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 24 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przetarg odbędzie się 10 listopada 2023r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 14 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 6 listopada 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem
3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub (89) 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu
13 października 2023r. w godz. 14:30-15:30 lub 26 października 2023r. w godz. 10:00-11:00,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych pod nr (89) 526-28-45 lub (89) 533-36-26.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy