Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 340/1, obręb 117, o powierzchni 581 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Chmielnej/Okrągłej,

OGŁOSZENIE

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 340/1, obręb 117, o powierzchni 581 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Chmielnej/Okrągłej,

12902.05.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 340/1, obręb 117, o powierzchni 581 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Chmielnej/Okrągłej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00052302/9,

skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi:

– 117-340/2, (ul. Okrągła 57);

– 117-340/3 (ul. Chmielna 27);

– 117-341/7 (ul. Okrągła 53);

– 117-386 (ul. Okrągła 55),

Przetarg jest ograniczony, ponieważ sprzedawana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł.

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo do dnia 26.09.2022 r. Zgłoszenie w formie pisemnej należy przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1 w pokoju 112 (I piętro). Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia. Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna (parter) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 26.09.2022 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 26.09.2022 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid.117-340/1 położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XXVI/460/20 z dnia 28.10.2020 r.), w którym oznaczona jest symbolem 159MN12- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka ozn. nr ewid.117-340/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości jest możliwy przez którąś z działek z przyległych.

Przedmiotowa działka charakteryzuje się zmiennym ukształtowaniem terenu z rozległym widokiem na jezioro Kortowskie. Znajdujący się na niej drzewostan jest zróżnicowany. Zaleca się ochronę i zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wszelkie działania inwestycyjne na działce, należy poprzedzić sporządzeniem inwentaryzacji i gospodarki szatą roślinną, które należy uzgodnić w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Gospodarka istniejącą zielenią powinna odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, prawnie chronione są drzewa o obwodach pni mierzonych na wys. 5 cm powyżej:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

-50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Na usunięcie drzewa prawnie chronionego wymagane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w jego imieniu oraz na składanie oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości