Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie nr 153 m. Olsztyna przy ul. Kresowej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie nr 153 m. Olsztyna przy ul. Kresowej

25262.07.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się 14.04.2023 r.)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie nr 153 m. Olsztyna przy ul. Kresowej, zapisanych w księdze wieczystej Nr OL1O/00045489/1, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 61/133 o pow. 745 m2 – cena wywoławcza 230 000 zł

– 61/134 o pow. 745 m2 – cena wywoławcza 220 000 zł

– 61/135 wraz z dz. 61/136 o łącznej pow. 926 m2 – cena wywoławcza 270 000 zł

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 25.09.2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 25.09.2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są na terenie objętym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kresowej w Olsztynie” (Uchwała Nr XXXI/521/21 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 lutego 2021 r.) i oznaczone są symbolem 6MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obsługa komunikacja nieruchomości będzie możliwa z ul. Kresowej poprzez drogę wewnętrzną (dz. 153-61/131, 153-61/132), po jej wybudowaniu.

Na przedmiotowych działkach występuje zróżnicowany drzewostan w rodzaju wierzba, topola, brzoza, w tym objęty ochroną prawną. Wskazana jest ochrona drzewostanu zgodnie z zapisem miejscowego planu obowiązującego na terenie przeznaczonym do sprzedaży, który brzmi: Na terenie planu ustala się nakaz dostosowania projektu zagospodarowania działki do istniejącej rzeźby terenu
i istniejących stosunków wodnych, w granicach planu wprowadza się nakaz zagospodarowania terenu wokół drzew w sposób zapewniający ich naturalną wegetację
. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu wymaga zgłoszenia
w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej) w odniesieniu do drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
– 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działki charakteryzują się zmiennym ukształtowaniem terenu.

W związku z występowaniem na części działek 153-61/135 i 153-61/136, w granicach
nieużytku N, gleb organicznych (torfów), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1326 ze zm.), przed uzyskaniem pozwolenia
na budowę wymaga się uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Przez dz. 153-61/133 przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci gazowej gs90, sieci wodociągowej wD-n oraz przewodu telekomunikacyjnego, do których należy zapewnić dostęp w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. O ewentualną przebudowę odcinków sieci Nabywca powinien wystąpić do właściciela infrastruktury z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o przebudowę.

Ponadto przez działkę:

– 153-61/133 przebiega sieć wodociągowa woD110,

– 153-61/136 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200.

Nabywcy przedmiotowych nieruchomości będą zobowiązaniu do ustanowienia na ww. działkach nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela
dz. 153-61/131, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1O/00045489/1, polegającej na prawie przechodu przez przedmiotowe działki odpowiednio sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz prawie dostępu do nich w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany i rozbudowy, z ograniczeniem tego prawa do obszaru odpowiadającego szerokości pasa eksploatacyjnego wynoszącego 1,50 m z każdej strony licząc
od linii środkowej pokrywającej się z osią sieci lub do granicy działki, a także wpisu tej służebności
w nowozałożonych księgach wieczystych.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się,
że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się Nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub
89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ