Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

OGŁOSZENIE

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Kościerzyna, 28 maja 2024 r.

WGN.6840.26.2023

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Pierwszy przetarg wyznaczony był na dzień 26 października 2023 r., drugi przetarg wyznaczony był na dzień 25 stycznia 2024 r., trzeci przetarg wyznaczony był na dzień 4 kwietnia 2024 r. Wszystkie trzy przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Położenie nieruchomościNr działkiPow. działki w haNr księgi wieczystejPrzeznaczenie wynikające z uchwalonego
planu miejscowego
Cena wywoławcza w złWysokość wadium w zł
obręb nr 09 ul. Do Parowozowni10510,1538GD1E/00016685/106.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej202.500,00 (z VAT)40.000,00
10530,1504198.000,00 (z VAT)39.000,00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.

2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działek) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie, nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 27 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

4. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. W działce gruntu nr 1051 i 1053 znajduje się czynny system melioracyjny odwadniający przedmiotowe działki oraz tereny przyległe, który łączy zbiorniki wodne pomiędzy ul. Towarową i ul. Wita Stwosza, który podlega zachowaniu. Jego przebudowa, wyłącznie po uzyskaniu zgody tut. Urzędu, może być realizowana na koszt nabywcy działki.

6. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

7. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).

8. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 54), telefonicznie pod nr 58 680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

Dawid Jereczek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości