Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

OGŁOSZENIE

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Kościerzyna, 28 maja 2024 r.

WGN.6840.28-29.2023

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwsze ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Położenie nieruchomościNr działkiPow. działki w haNr KWPrzeznaczenie wynikające z uchwalonego planu miejscowegoCena wywoławcza w złWysokość wadium w zł
obręb nr 11 rejon ul. Świętojańskiej211/6 212/20,0040 0,0047GD1E/00008917/8 GD1E/00050703/4A.08.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej18.000,00 (z VAT)3.600,00
obręb nr 11 rejon ul. Świętojańskiej211/50,0015GD1E/00008917/8

A.08.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

4.500,00 (z VAT)900,00
  1. Przetargi odbędą się w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.
  2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działek) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie, ul. Świętojańska 1, nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 27 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
  3. Działki objęte przetargiem nie mogą być zagospodarowane jako odrębna nieruchomość, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania więcej niż jednej nieruchomości przyległej. Tym samym w przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z przedmiotem sprzedaży i złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy wnieść w Urzędzie Miasta Kościerzyna najpóźniej w dniu 27 czerwca 2024 r.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
  5. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. W działkach gruntu ozn. nr geodez. 211/5, 211/6 i 212/2 znajduje się czynna instalacja kanalizacji deszczowej DN 800 mm w związku z czym zachodzi konieczność ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości przyległych, którzy korzystają z tej instalacji deszczowej, tj. działek gruntu ozn. nr geodez. 432, 212/1 i 211/2, obr. 11 miasta Kościerzyna. Ustanowienie służebności nie będzie dotyczyło uczestnika, który przetarg wygra.
  7. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
  8. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
  9. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 a (pokój nr 54), telefonicznie pod nr 58 680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ MIASTA

Dawid Jereczek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości