Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ:

1. Nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 4 położony w Chełmku przy ul. Klonowej 4 na parterze, składający się z 5 – ciu pokoi, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 90,80 m2 pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju oraz pomieszczeń przynależnych do przedmiotowego lokalu t.j. dwóch pomieszczeń gospodarczych usytuowanych w piwnicach każdy o pow. użytkowej 11,00 m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 11280/37094 oraz ułamkowej części gruntu.

2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00048997/7.

3. oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/432 obręb Chełmek,

4. powierzchnia nieruchomości: 0.0358 ha,

5. przeznaczenie nieruchomości: cele mieszkaniowe,

6. cena wywoławcza: 230.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

7. Wysokość wadium: 23.000,00 złotych.

Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2023 ROKU O GODZ. 11:00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844 90 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 1 grudnia 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.