Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

GN.6845.1.1.2023                                                                                 Bochnia, dn. 17.02.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat na cele rolne.

 Wykaz dotyczy:

–  nieruchomości oznaczonej numerem działki 138 o pow. 0,43 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00102949/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, położonej  w jednostce ewidencyjnej Bochnia -obszar wiejski, obręb nr 0026 Słomka. Działka położona jest w terenie płaskim  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem R-OK- tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym.  Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 310,21 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych  21/100 ).

Czynsz dzierżawny płatny do dnia 15 kwietnia każdego następującego po sobie roku, w terminie  i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz  roku kalendarzowym w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy –  do 3 lat.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec