Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka

GN.6853.7.2022                                                                                      Bochnia, dnia 05.12.2022r.

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka, jednostce ewidencyjnej Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie – poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-100 Kraków zezwolenia na wykonanie inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia (10 kPa – 0,5 MPa) z rur PE100 o średnicy 63 mm, długości wynoszącej 5,3 mb. Całkowita powierzchnia nieruchomości niezbędna do realizacji robót budowlano-montażowych wynosi ok. 5,3 m2, sieć posadowiona będzie w pasie o szerokości 1 m, tj. w obszarze po 0,5m na każdą stronę od osi gazociągu o łącznej powierzchni 5,3 m2.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ww. inwestycja jest realizacją celu publicznego.

Mając na uwadze posiadaną dokumentację przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 119 lub 121 – I piętro od strony ul. Różanej, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600 , wtorek – piątek od 730 do 1530 ,  telefon (14) 6153700 wew. 842) – w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia.

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości zostanie wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.