Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Starosta Bocheński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim

GN.683.1.55.2022                                                                               Bochnia, dn. 22.08.2022 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 176 ze zm.) art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Starosta Bocheński 

                  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej: [120105_2], Łapanów, obręb ewidencyjny: 0005, Grabie, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 250/17 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 250/8, która na mocy ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 3/2022 z dnia 18.05.2022 rok, znak: AB.6740.2.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w km 12+720.00 – 13 + 950.00 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie” stała się własnością Powiatu Bocheńskiego. W/w nieruchomość stanowiła m.in. własność Andrzeja Józefa Więcław s. Piotra i Gabrieli, który zmarł 22.07.1990 rok w Koninie.  Pismem z dnia 03.08.2022 rok Sąd Rejonowy w Bochni I Wydział Cywilny poinformował, iż nie toczyło się postępowanie o nabycie spadku po zmarłym. Nie odnotowano również notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.  W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia skontaktowały się ze Starostwem Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia (pokój numer 118, 121), w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745 lub 146153741), celem ustalenia sposobu udokumentowania swoich praw.

Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1