Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Starosta Brodnicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno.

OGŁOSZENIE

Starosta Brodnicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno.

GG.6821.1.2022

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.)

STAROSTA BRODNICKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno, oznaczonej działką nr 209 o pow. 1,5100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1B/00012493/2, przez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia o długości 196,5 m.

Ponadto Starosta Brodnicki wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Żwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica, pokój nr 4, tel. 56 4950802  i wykazały prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości. Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 14 lipca 2022 r.

                                                                                                                  Starosta Brodnicki

                                                                                                                  /-/ Piotr Boiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO