Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Istebna, obręb Koniaków

OGŁOSZENIE

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Istebna, obręb Koniaków

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 oraz 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2023, poz. 344),  na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie
ogłasza   
zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Istebna, obręb Koniaków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 516. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z zadaniem pn.: „Ciąg Koniaków (RS Istebna Centrum) – skablowanie linii napowietrznej 15 kV relacji: łącznik 15 kV nr ŁBBC2253 – łącznik 15 kV nr ŁBBC2284 – projekt budowlano-wykonawczy” .  
Ze względu na brak księgi wieczystej, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości. W związku z powyższym,  nieruchomość położoną   w Koniakowie, oznaczoną jako dz. 516 traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym   w  rozumieniu art. 113 ust. 6 ww. ustawy.   Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się  do  Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do dz. 516 zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.
Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.42.2023.Bk, tel. 334777424.

.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO