Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Ełcki, informuje że wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, położoną na terenie obrębu 1 m. Ełk,   przy ul. Piłsudskiego 1 przeznaczoną do  użyczenia w ramach kolejnej umowy, na okres nie przekraczający 3 lat, na cele związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki, informuje że wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, położoną na terenie obrębu 1 m. Ełk,   przy ul. Piłsudskiego 1 przeznaczoną do  użyczenia w ramach kolejnej umowy, na okres nie przekraczający 3 lat, na cele związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej

GN.6850.1.2022                                                                                              Ełk, dnia 19.10.2022 r.

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, że w dniach od dnia 19.10.2022 r.  do 08.11.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku  przy  ul. Piłsudskiego 5, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, położoną na terenie obrębu 1 m. Ełk,   przy ul. Piłsudskiego 1,  oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 227/5,  o pow. 0,1877 ha, opisana w księdze  wieczystej  nr OL1E/00076028/8, przeznaczoną do  użyczenia w ramach kolejnej umowy, na okres nie przekraczający 3 lat, na cele związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej.  

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.