Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

GN.6853.13.2022                                                                                  Ełk, dnia 01.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu 14.06.2022 r.) uzupełnionego w dniu 04.07.2022 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez p. Rafała Drobot zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie składającej się z działki oznaczonej nr  57/12.

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu art. 124 ust. 1-2 i 4-7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na nieruchomości inwestycji pod postacią sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV na łącznej powierzchni 108 m2. Inwestycja będzie składać się z: linii kablowych podziemnych SN 15 kV, linii napowietrzno – kablowych nn 0,4 kV, nowego słupa posadowionego w miejscu istniejącego, stacji transformatorowej o wymiarach 4,26 x 2,41 m.  

W związku z powyższym informuję, że jeżeli do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku  przy ul. Piłsudskiego 5  pok. 12 w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Nowej Wsi Ełckiej, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej, jako działka nr 57/12, po zmarłej współwłaścicielce Violettcie Borzym wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres min. 2 miesięcy od dnia ogłoszenia poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku (II piętro).  

2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk przy ul. Kościuszki 28A w Ełku

3. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl.

4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim  http://infopublikator.pl

STAROSTA EŁCKI

Marek Chojnowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.