Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, składającej się z działki oznaczonej nr 266/17.

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, składającej się z działki oznaczonej nr 266/17.

GN.6853.12.2022                                                                                                           Ełk, dnia 28.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu 14.06.2022 r., uzupełniony: 27.06.2022 r.) PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Rafała Drobot – przedsiębiorcy występującemu w obrocie gospodarczym pod nazwą: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ELEKTRON s.c. Jan Drobot, Robert Drobot, Rafał Drobot” na podstawie pełnomocnictwa inwestycyjnego substytucyjnego nr 755/OB/RI/2021  z dn. 31.05.2021 r., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, składającej się z działki oznaczonej nr 266/17.

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 124a w związku z art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2021 poz. 1899) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na nieruchomości inwestycji na całkowitej powierzchni 226 m2. Inwestycja będzie polegała na założeniu i przeprowadzeniu elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn 0,4 kV w strefie eksploatacyjnej o szerokości 1 m.  Pas technologiczny gruntu niezbędny do wykonania budowy projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wynosić będzie 214 m długości, 3 m szerokości oraz 650 m² powierzchni całkowitej.

W związku z powyższym informuję, że jeżeli do STAROSTWA POWIATOWEGO w EŁKU przy ul. PIŁSUDSKIEGO 4, w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe po zmarłych współwłaścicielach: Krystynie Orzechowskiej, Mariannie Andryszewskiej, Janinie Koszykowskiej, Tadeuszu Andryszewskiemu do nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej, jako działka nr 266/17, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres min. 2 miesięcy tj. do dnia 02.09.2022 r. poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Ełcka,
  3. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl,
  4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim http://infopublikator.pl.

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO