Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

GN.6853.13.2022                                                                                  Ełk, dnia 12.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu 14.06.2022 r.) uzupełnionego w dniu 04.07.2022 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez p. Rafała Drobot zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie składającej się z działki oznaczonej nr  57/12.

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu art. 124 ust. 1-2 i 4-7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na nieruchomości inwestycji pod postacią sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV na łącznej powierzchni 108 m2. Inwestycja będzie składać się z: linii kablowych podziemnych SN 15 kV, linii napowietrzno – kablowych nn 0,4 kV, nowego słupa posadowionego w miejscu istniejącego, stacji transformatorowej o wymiarach 4,26 x 2,41 m.  

W związku z powyższym informuję, że jeżeli do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku  przy ul. Piłsudskiego 5  pok. 12 w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Nowej Wsi Ełckiej, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej, jako działka nr 57/12, po zmarłych współwłaścicielach: Marii Bobowik, Jarosława Borzym, Zbigniewa Borzym, Zofii Borzym, Barbarze Grabowskiej, Antonim Sakowskim, Katarzynie Sakowskiej, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres min. 2 miesięcy od dnia ogłoszenia poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku (II piętro).  

2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk przy ul. Kościuszki 28A w Ełku

3. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl.

4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim  http://infopublikator.pl

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości