Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Ełcki zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka

Ełk, dnia 14.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu 14.06.2022 r., uzupełniony: 27.06.2022 r.) PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Rafała Drobot – przedsiębiorcy występującemu w obrocie gospodarczym pod nazwą: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ELEKTRON s.c. Jan Drobot, Robert Drobot, Rafał Drobot” na podstawie pełnomocnictwa inwestycyjnego substytucyjnego nr 755/OB/RI/2021 z dn. 31.05.2021 r., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, składającej się z działki oznaczonej nr 266/17.

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 124a  w związku z art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na nieruchomości inwestycji na całkowitej powierzchni 226 m2. Inwestycja będzie polegała na założeniu i przeprowadzeniu elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn 0,4 kV w strefie eksploatacyjnej o szerokości 1 m. Pas technologiczny gruntu niezbędny do wykonania budowy projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wynosić będzie 214 m długości, 3 m szerokości oraz 650 m² powierzchni całkowitej.

W związku z powyższym informuję, że jeżeli do STAROSTWA POWIATOWEGO w EŁKU przy ul. PIŁSUDSKIEGO 4, w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe po zmarłych współwłaścicielach: Krystynie Orzechowskiej, Mariannie Andryszewskiej, Tadeuszu Andryszewskiemu, Stanisławie Jaworowskim, Benedykcie Kowalczyk, Ryszardzie Kaliszewskim, Irenie Gawryś, Mariannie Dobrzyckiej, Andrzeju Bielskim, Tadeuszu Dobrzyckim do nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej, jako działka nr 266/17, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres min. 2 miesięcy  poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,

2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk,

3. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl,

4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim  http://infopublikator.pl.

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18