Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Starosta Kazimierski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Kazimierski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Kazimierza Wielka, dnia 25.09.2023 r.

Znak: G.6853.32.2023

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY  KAZIMIERSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. – dalej: „Ugn”)

Starosta Kazimierski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 152 o pow. 0,0557 ha położona w obrębie 0001 Opatowiec, gmina Opatowiec, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A., działającej przez pełnomocnika Grażynę Noszczyk, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Grażyna Noszczyk, zezwolenia na lokalizację przyłącza kablowego niskiego na pięcia na przedmiotowej działce służącego do przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy tutejszy organ ustalił, że właściciel przedmiotowej nieruchomości Pani Julia Jachna nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone lub nie zostało zakończone postepowanie spadkowe.

Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa. Zgłoszenia należy składać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29 I piętro, tel. 41-350-23-32.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a Ugn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy