Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Kościerski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE

Starosta Kościerski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie

Starosty Kościerskiego

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
– dalej: ustawa,

Starosta Kościerski,

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

podaje do publicznej wiadomości:

§1.

Niżej oznaczona nieruchomość Skarbu Państwa została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych:

OZNACZENIEdziałka nr 506/1 obręb Czarlina, gmina Kościerzyna, księga wieczysta nr GD1E/00045669/5
POWIERZCHNIA0,0521 ha
OPIS NIERUCHOMOŚCIteren działki równy w kształcie prostokąta, działka porośnięta jest roślinnością trawiastą i krzewami; droga dojazdowa do działki jest nieutwardzona; najbliższe otoczenie działki to: staw, rzeka Wda, tereny wykorzystywane rolniczo, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa; w dalszej odległości od działki znajdują się: tereny leśne, zabudowa turystyczna oraz jezioro Radolne
PRZEZNACZENIE I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIAw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest w przeważającej części
pod tereny rolnicze, w pozostałej  części – pod tereny dróg wewnętrznych;w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona użytkiem W – grunty pod rowami
CENA8 999,00 zł netto

§2.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§3.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, o których mowa w §2 niniejszego wykazu, upływa w dniu 5 września 2022 r.

wz. STAROSTY

   Piotr Laska

WICESTAROSTA

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w dniu: 22 lipca 2022 r.

Treść wykazu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie: https://koscierzyna.e-bip.eu/index.php?id=6 oraz na stronie internetowej: http://infopublikator.pl/ .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18