Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej czasowego zajęcia nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska, gm. Dukla

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej czasowego zajęcia nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska, gm. Dukla

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

GG-II.6821.1.31b.2022.EM1                                                                       Krosno, 2022-09-08

OGŁOSZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ CZASOWEGO ZAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 126 ust. 5 w związku z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Krośnieński

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej czasowego zajęcia nieruchomości położonej w miejscowości Zboiska, gm. Dukla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11, będącej we władaniu Pani Ireny Bury na zasadach samoistnego posiadania i w użytkowaniu Pana Michała Czaja i Pani Heleny Czaja, przez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii odcinka gazociągu.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój nr 207, tel. 13 43 75 848.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania  z nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 12 września 2022 roku na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Dukli, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie (www.spkrosno.bip.gov.pl) oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Infopublikatorze – serwisie internetowym (www.infopublikator.pl).

Z up. Starosty Krośnieńskiego

Geodeta Powiatowy

(-)

Grzegorz Rybka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA