Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Niżnej Łące, gm. Miejsce Piastowe

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Niżnej Łące, gm. Miejsce Piastowe

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

GG-II.6821.1.23.2022.EM1                                                                          Krosno, 2022-09-05

GG-II.6821.1.26.2022.EM1 

GG-II.6821.1.34-35.2022.EM1                                                          

OGŁOSZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zgodnie z art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Krośnieński

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Niżnej Łące, gm. Miejsce Piastowe, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:

368, będącej we władaniu Pani Zofii Sowa (c. Jana i Marii) – zmarłej,

48, stanowiącej współwłasność Pani Marii Szydło (c. Karola i Julii) – zmarłej i Pana Stanisława Szydło (s. Kaspra i Zofii) – zmarłego,

171, będącej we władaniu Skarbu Państwa na zasadach samoistnego posiadania

oraz nieruchomości położonej w Głowience, gm. Miejsce Piastowe oznaczonej jako działka ewidencyjna nr:

2572,  będącej we władaniu Skarbu Państwa na zasadach samoistnego posiadania,

przez udzielenie zezwolenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno, przez Niżną Łąkę, Bóbrkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój nr 207, tel. 13 43 75 848.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 7 września 2022 roku na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie (www.spkrosno.bip.gov.pl) oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Infopublikatorze – serwisie internetowym (www.infopublikator.pl).

Z up. Starosty Krośnieńskiego

Geodeta Powiatowy

(-)

Grzegorz Rybka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.