Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18.09.2023 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 11d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162)

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy: ABS.6740.9.47.2023.MF)

na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115 z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 115192R i drogi nr ewid. dz. 1360 wraz z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Odrzykoń, gm. Wojaszówka”, na działkach:

I. Działki wchodzące pod inwestycję bez podziału

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń:  1353, 1402, 1762/5, 1764/2

 (podkreślono działki wód płynących – wg art. 20a ustawy)

II. Działki wchodzące pod inwestycję z podziałem

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń: 

1355 (1355/1, 1355/2, 1355/3), 1356/2 (1356/5, 1356/6), 1360 (1360/1, 1360/2, 1360/3), 1742 (1742/1, 1742/2), 1754 (1754/1, 1754/2), 1755 (1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4), 1758 (1758/1, 1758/2), 1759/1 ( 1759/3, 1759/4), 1759/2 ( 1759/5, 1759/6, 1759/7), 1760/1 (1760/3, 1760/4), 1760/2 (1760/5, 1760/6), 1761 (1761/1, 1761/2), 1762/1 (1762/7, 1762/8), 1762/2 (1762/9, 1762/10, 1762/11), 1762/4 (1762/12, 1762/13), 1762/6 (1762/14, 1762/15), 1763 (1763/1, 1763/2), 1764/1 (1764/3, 1764/4), 1765 (1765/1, 1765/2, 1765/3), 1768 (1768/1, 1768/2), 1810 (1810/1, 1810/2), 1811 (1811/1, 1811/2), 1812 (1812/1, 1812/2).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki

powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń: 

1755 (1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4), 1763 (1763/1, 1763/2), 1768 (1768/1, 1768/2), 1765 (1765/1, 1765/2, 1765/3), 1759/1 ( 1759/3, 1759/4).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką

 zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym)

Zainteresowani, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogą zapoznać się
z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno – budowlanym i dokumentami dotyczącymi wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 605; tel. 13 43 75 762, w godzinach pracy urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ