Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Starosta Krośnieński zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ciągu drogi gminnej nr 115154R oraz drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 753/41 i nr 753/27 w miejscowości Łęki Strzyżowskie z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie”

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ciągu drogi gminnej nr 115154R oraz drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 753/41 i nr 753/27 w miejscowości Łęki Strzyżowskie z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie”

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16 września 2022 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

zawiadamia

że na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 1 lipca 2022 r., w dniu 16 września 2022 r. została wydana decyzja NR 518/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ciągu drogi gminnej nr 115154R oraz drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 753/41 i nr 753/27 w miejscowości Łęki Strzyżowskie z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie” objętych wnioskiem, położonych w obrębie ewidencyjnym Łęki Strzyżowskie, jednostce ewidencyjnej Wojaszówka na działkach:

I. Działki wchodzące pod inwestycję bez podziału

gmina Wojaszówka, obręb Łęki Strzyżowskie: 

753/27, 753/41, 866/12, 1156, 1174, 1252 – wg art. 20a ustawy

(podkreślono działki wód płynących)

II. Działki wchodzące pod inwestycję z podziałem

gmina Wojaszówka, obręb Łęki Strzyżowskie: 

753/23 (753/42, 753/43);       753/40 (753/44, 753/45);

1157 (1157/1, 1157/2);          754/1 (754/17, 754/18);

866/11 (844/43, 866/44);       866/36 (866/45, 866/46);

866/40 (866/47, 866/48);       865/4 (865/6, 865/7).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki

powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

gmina Wojaszówka, obręb Łęki Strzyżowskie: 

753/23 (753/42, 753/43);       865/5;       866/11 (844/43, 866/44).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką

 zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym)

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 605;
tel. 13 43 75 763, w godzinach pracy Urzędu (pon. 730 – 1630, wt.-czw. 730 – 1530, pt. 730 – 1430)
w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony