Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Starosta Krośnieński zawiadamia, że została wydana decyzja nr 520/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252,57-2+321,04 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński zawiadamia, że została wydana decyzja nr 520/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252,57-2+321,04 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 września 2022 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.    o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.    z 2022 r. poz. 176 ze zm.)

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

zawiadamia

że na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 7 lipca 2022 r., w dniu 20 września 2022 r. została wydana decyzja nr 520/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252,57-2+321,04 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka, budową niezbędnych umocnień koryta potoku w obrębie przyczółków, rozbiórką   i budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego i przebudową sieci telekomunikacyjnej – w Lubatowej, na działkach:

Działka przeznaczona pod pas drogi gminnej lecz nie wymagająca podziału: 883.

Działka wód płynących częściowo zajęta pod inwestycję: 3467.

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone, w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu: 1199/2 (1199), 1200/4 (1200/1), 3660.

Działka, której korzystanie będzie ograniczone, w związku z budową urządzeń wodnych: 3661/2 (3661).

Działka, której korzystanie będzie ograniczone, w związku z przebudową drogi powiatowej: 3644/2.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Architektury, Budownictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 606,

tel. 13 43 75 761, w godzinach pracy Urzędu (pon. 730 – 1630, wt.-czw. 730 – 1530, pt. 730 – 1430)
w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę
lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Ponadto treść decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni, tj. od 21 września 2022 r. do             5 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

                                                                                                 Z up. STAROSTY

                                                                                                   Katarzyna Staroń-Wilk

                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                         Architektury, Budownictwa i Środowiska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1