Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia

OGŁOSZENIE

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia

STAROSTA LUBARTOWSKI

        21-100 LUBARTÓW

          ul. Słowackiego 8

          tel. 81 855 28 65

Lubartów, dnia 12 czerwca 2024 r.

GEO.683.1.34.2023

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 12 ust. 4a i 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia, gmina Lubartów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 265/1 o pow. 0,0127 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 265 o pow. 0,5142 ha.

Powyższa działka stała się z mocy prawa własnością Gminy Lubartów na podstawie decyzji Starosty Lubartowskiego nr 1/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., znak: AIB.6740.3.4.2022,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa dróg gminnych w Skrobowie
-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów”, utrzymanej w mocy ostateczną decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lipca 2023 r., znak IF-I.7821.8.2023.HP.

Odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom oraz osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W przypadku, gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy udziałów w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za te udziały wpłaca się do depozytu sądowego (art. 133 ust. 2 ugn).

W myśl art. 10 § 1 kpa, stronom posiadającym interes prawny w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym.

Akta sprawy będą udostępniane stronom w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa. Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuję 12 czerwca 2024 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu