Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia spółce PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 467, położonej w Pliszczynie, gmina Wólka

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia spółce PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 467, położonej w Pliszczynie, gmina Wólka

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

        Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

Starosta Lubelski

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej  do udostępnienia spółce PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 467, położonej w Pliszczynie, gmina Wólka, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, polegających  na usunięciu zadrzewienia zagrażającego funkcjonowaniu linii.

Wymieniona wyżej nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Współwłaściciele nieruchomości – Dariusz Jóźwik i Edward Jóźwik nie żyją  i nie przeprowadzono po nich postępowania spadkowego.  

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości po zmarłych współwłaścicielach, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego  w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia  nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie (splublin.bip.lubelskie.pl) oraz w dzienniku internetowym (www.infopublikator.pl).

  Z up. Starosty Lubelskiego

mgr inż. Mariusz Masłowski   

                            Z-ca Dyrektora Wydziału    

                     Inwestycji i Funduszy Pomocowych

Lublin, dnia 8 czerwca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE