Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Starosta Oleśnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2021.2213)

Starosta Oleśnicki

Ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie 0016 Zbytowa, gmina Bierutów, działka nr 10/1 o powierzchni 0.2358 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00084682/0, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Oleśnicy.

  1. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka nr 10/1 o powierzchni 0,2358 ha położona jest w  północnej części wsi Zbytowa i stanowi niezabudowany i nieogrodzony teren, uprawiany rolniczo.  Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych i w bliskiej odległości zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt, zbliżony do kwadratowego, teren płaski. Dostęp do działki z drogi gruntowej, śródpolnej. Przeznaczenie terenu określono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa przyjętego uchwałą nr XLIV/298/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 maja 2002 r. Zgodnie z ww. uchwałą, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RP -tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inne ustalenia: strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefa „ OW” obserwacji archeologicznej.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł (piętnaście tysięcy  zł). Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.931 ze zm.).
  3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój nr 210, I piętro.
  4. Wysokość wadium: 1 500zł ( jeden tysiąc pięćset zł), termin wpłacenia wadium:  13 kwietnia 2023 roku.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Wydział Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pokój 112, kontakt telefoniczny: (71) 314 01 36, (71) 314 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ajaworska@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl.

Starosta Oleśnicki  – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,