Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Starosta Oleśnicki podaje do wiadomości publicznej, że ustalone zostało odszkodowanie z tytułu utraty prawa współwłasności udziałów o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszących 388/10000 oraz ½ z 395/10000 części nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 AM-52 obręb Oleśnica

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki podaje do wiadomości publicznej, że ustalone zostało odszkodowanie z tytułu utraty prawa współwłasności udziałów o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszących 388/10000 oraz ½ z 395/10000 części nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 AM-52 obręb Oleśnica

W dniu 8 sierpnia 2022 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.2.2.2021 o następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   O L E Ś N I C K I E G O

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Oleśnicki podaje do wiadomości publicznej,

że decyzją z  dnia 28 lipca 2022 roku (znak sprawy: SN.683.2.2.2021)  ustalone zostało odszkodowanie z tytułu utraty prawa współwłasności udziałów o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszących 388/10000 oraz ½ z 395/10000 części nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0036 ha, objętej  decyzją Starosty Oleśnickiego  nr 3/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1519D (ul. J.Kilińskiego) w Oleśnicy na odcinku od 250 m do 404 m (tj. od skrzyżowania z ul. gen. J.Hallera do budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze 14 po stronie wschodniej) wraz z przebudową zatok postojowych i chodnika”.

Osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do udziału w nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią decyzji. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy , ul. J. Słowackiego 10, parter- pokój nr 112 w godzinach od 8⁰⁰- 15⁰⁰ po uprzednim uzgodnieniu terminu pod telefonem 71-314-01-65.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień 8 sierpnia 2022 r.- datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ – jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 22 sierpnia 2022roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia