Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922
/
/
Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach

         

RŚG.I.6821.46.2022

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach, oznaczonej jako działka nr 614/2 o pow. 0,3505 ha, poprzez zezwolenie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach (działającemu w imieniu Gminy Kielce), reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Miłosza Krysińskiego, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci kablowej oświetleniowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupami oświetlenia w ul. Turystycznej i na terenie przyległym do ulicy, dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury”.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 pod nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres 2 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 19 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE