Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów

STAROSTA OSTROWIECKI

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Znak: RŚG.I.6821.39.2023                                           

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz wodociągu rozdzielczego z rur PE dn90.

Nadmienia się, iż obecnie prowadzona mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej zawiera prezentację kartograficzną działki ewidencyjnej nr 314 w postaci „dwóch obszarów zamkniętych” tj. nr 314 i nr 314/2, odpowiadających znajdującej się w części opisowej działce ewidencyjnej nr 314 o pow. 1,4000 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 304, nr tel. 41 247 52 70).          

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów,
a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ