Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

RŚG.I.6821.37.2022

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Sarnówek Duży, gm. Bodzechów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 679 o pow. 0,8200 ha oraz nr 165 o pow. 0,0800 ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na przeprowadzenie przez działkę nr 679 przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci:

– umieszczenia pakietu mikrorurek 4×14/10 o długości 337,9 m (w tym 8 m w rurze osłonowej HDPE 110 – wykop otwarty),

– przewieszenia kabla linii napowietrznej o średnicy 11mm – 10,5 m,

– umieszczenia pakietu mikrorurek 4×14/10 w rurze osłonowej HDPE110 – przecisk 3,1 m

oraz przeprowadzenia przez działkę nr 165 przewodów i urządzeń łączności publicznej,
w postaci:

– umieszczenia pakietu mikrorurek 4×14/10 o długości 5,1 m.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 pod nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,