Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

SGG.683.20.77.2016.ADR                                                              Oświęcim, dnia  10 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim,  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:

  • Jan Kwaśny w udziale 30/192 cz.,
  • Stefania Kwaśna w udziale 48/192 cz.
  • Władysław Kwaśny w udziale 9/192 cz.,
  • Joanna Kwaśna w udziale 9/192 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Jan Kwaśny zmarł 3 lipca 1967 r., a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 7/68 z 26.01.1968 r. nabyła m.in. Wiktoria Kwaśny w ¼ cz., która zmarła 10.12.1984 r. Postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Joanna Kwaśna zmarła 5 marca 2001 r. Władysław Kwaśny zmarł 30 grudnia 1975 r. Stefania Kwaśna zmarła 29 września 1981 r. Zgodnie z pismem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydziałem I Cywilnym z 4 października 2022 r. sygn. akt  IC 520 364/22 postępowania spadkowe po ww. osobach nie toczą się i nie toczyły.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.