Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I,

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I,

SGG.683.20.77.2016.ADR                                                              Oświęcim, dnia  19 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim,  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel figurował m.in.: Jan Kwaśny w udziale 30/192 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Jan Kwaśny zmarł 3 lipca 1967 r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt Ns 7/68 z 26.01.1968 r. nabyła m.in. w ¼ cz. Agnieszka Szymeczko.

Agnieszka Szymeczko zmarła 21.08.1998 r., a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sygn. akt I Ns 1024/07 z 20.12.2007 r. nabył syn Józef Szymeczko w całości.

Józef Szymeczko zmarł 6.10.2007 r., a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 1025/07 z 21.12.2007 r. nabył m.in. syn Józef Szymeczko w 1/5 cz.

Zgodnie z pismem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydziałem I Cywilnym z 18.11.2022 r. sygn. akt  IC 520 479/22 postępowanie spadkowe po ww. Zbigniewie Szymeczko nie toczy się i nie toczyło.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Zbigniewie Szymeczko w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3643 o pow. 0,0006 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

    Starosta

                                                                                                                                 Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.