Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha

SGG.683.8.30.2019.ADR                                                                                  Oświęcim, dnia 2 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim decyzją nr 1/19 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.6.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz  z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana  w ramach zadania pod nazwą: Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”  (częściowo zmienioną, a w pozostałym zakresie utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. znak: WI-VI.7821.1.11.2021.AL).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. został zatwierdzony  podział nieruchomości obejmującej działkę nr 1070/1  na działki nr 1070/10 o pow. 0,0050 ha (pod inwestycję) i nr 1070/11 o pow. 0,0596 ha oraz działki nr 1238/275 na działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha (pod inwestycję), nr 1238/342 o pow. 0,0460 ha  i nr 1238/343 o pow. 0,0465 ha oraz działki nr 1238/304 na działki nr 1238/344 o pow. 0,0113 ha (pod inwestycję), nr 1238/345 o pow. 0,0242 ha i nr 1238/346 o pow. 0,0522ha i z tym samym dniem działki nr 1238/341, 1238/344, 1238/274 i 1070/10 obręb Oświęcim z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasto Oświęcim. 

Wyżej wymienione działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, dz. 1238/344 o pow. 0,0113 ha, dz. 1238/274   o pow. 0,0043 ha i dz. 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim  na dzień przejęcia ich przez Gminę Miasto Oświęcim, objęte były księgą wieczystą nr KR1E/00001025/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel ujawniona była Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie dokumentacji pozyskanej z Archiwum Państwowego  w Krakowie organ ustalił, iż Pani Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa zmarła 15 grudnia 1937 r. w Krakowie, a zgon stwierdzono 16 grudnia 1937 r.

Zgodnie z dekretem przyznania spadku Sądu grodzkiego w Krakowie nr akt I.2.A. 3/38 z dnia 22 stycznia 1942 r. spadek po Feidze (Freidze, Feigli) Mince 2-im. z Marguliesów Schenkerowej, nabyli m.in.

 • Drow Izydor Margulies w 90/2160 cz.
 • Drow Emil Margulies w 90/2160 cz.
 • Hans (Jan) Margulies w 90/2160 cz.
 • Henrlich Margulies w 90/2160 cz.
 • Wilhelm Landau w 40/2160 cz.
 • Regina z Landaów Kahan w 40/2160 cz.
 • Cecylia z Landaów Horowitz w 40/2160 cz.
 • Franca (Franka)z Landaów Lichtenberg w 40/2160 cz.
 • Maurycy Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • Roman Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • dr Hanka z Landaów Gottesman w 40/2160 cz.
 • Drow Gustaw Landau w 20/2160 cz.
 • Hanka z Landaów Eiger(owa) w 20/2160 cz.
 • Felicja z Rakowerów Landau w 10/2160 cz.
 • Stefania z Rakowerów Duldig w 10/2160 cz.
 • Dola z Rakowerów Schiller w 10/2160 cz.
 • Cecylia z Rakowerów Kanarek w 10/2160 cz.
 • Marcela z Marguliesów Kriss w 90/2160 cz.
 • Gizela z Marguliesów Seidman w 90/2160 cz.
 • Gustaw Margulies w 90/2160 cz.
 • Lotta z d.  Büschel  Wagenberg w 30/2160 cz.
 • Juliusz  Büschel w 30/2160 cz.
 • Erna zd.   Büschel  Willinger w 30/2160 cz.
 • Lea z Korallów Tannebaum w 36/2160 cz.
 • Scheindla z Korallów Wolf w 36/2160 cz.
 • Dora z Korallów Gross w 36/2160 cz.
 • Ewa z Korallów Perlman w 36/2160 cz.
 • Abraham Korall w 36/2160 cz.
 • Pinkus Korall w 36/2160 cz.
 • Getzel Korall w 36/2160 cz.
 • Izak Korall w 36/2160 cz.
 • Giza z Korallów Amsterdam w 36/2160 cz.
 • Chaim Holländer w 12/2160 cz.
 • Józef Holländer w 12/2160 cz.
 • Emanuel Holländer w 12/2160 cz.
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann w 180/2160 cz.
 • Bronisława (Bronia) Margulies w 60/2160 cz.
 • Sabina z Marguliesów  Ordower w 60/2160 cz.
 • Frieda z Marguliesów Lwow w 60/2160 cz.
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller w 180/2160 cz.
 • Józef Margulies w 180/2160 cz.

Należy zaznaczyć, iż powyższe osoby zostały przywołane w uchwale w sprawie spadkowej po Feidze Schenkerowej z dnia 6 czerwca 1939 r., z którego wynika iż na ten dzień:

 • Drow Izydor Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Drow Emil Margulies w przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Hans (Jan) Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Henrlich Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Wilhelm Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Franca (Franka) z Landaów Lichtenberg złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 1938 r. Cps.4031/38,
 • Roman Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Felicja z Rakowerów Landau przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Stefania z Rakowerów Duldig przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Dola z Rakowerów Schiller przebywała poza granicami RP i jednocześnie nieznana była z miejsca pobytu,
 • Marcela z Marguliesów Kriss złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Kołomyi z dnia 27 października 1938 r. Cps.1349/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Gizela z Marguliesów Seidman przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Gustaw Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Lotta z d.  Büschel  Wagenberg wcz. przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Juliusz  Büschel przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Erna zd. Büschel  Willinger przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Dora z Korallów Gross – złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Krzeszowicach z dnia 23 marca 1939 r. Cps.65/39 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Ewa z Korallów Perlman, Cecylia z Landauów Horowitz, Lea z Korallów Tannebaum(vel Tenenbaum), Pinkus Korall, Izak Korall, dr Hanka z Landaów Gottesman, Regina z LandaUów Kahan, Dr Gustaw Landau, Chaim Holländer, Emanuel Holländer, Getzel Korall, Scheindla z Korallów Wolf, Maurycy Landau, Hanka z Landaów Eiger(owa), Cecylia z Rakowerów Kanarek, Józef Holländer złożyli oświadczenia do protokołów z dnia: 19 października 1938 r., 24 października 1938 r., 22 października 1938 r., 7 grudnia 1938 r., 12 grudnia 1938 r. i 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przyjęcia spadku,
 • Abraham Korall przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Giza z Korallów Amsterdam złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1938 r. Cps 497/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Bronisława (Bronia) Margulies, Sabina z Marguliesów  Ordower, Frieda z Marguliesów Lwow  złożyły oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego we Lwowie z dnia 26 października 1938 r., Cps.VI.6781/38 i z dnia 23 listopada 1938 r. VI-Cps.7538/38 i protokół z dnia 16 listopada 1938 r. VI.Cps. 7407/38 w sprawie przyjęcia spadku na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia  z dobrodziejstwem inwentarza,
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Józef Margulies złożył oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 1939 r. Cps.211/39 w sprawie przyjęcia spadku.

Z powyższego wynika, iż w dacie wydania uchwały Sądu Grodzkiego w Krakowie, tj. 6 czerwca 1939 r. wszystkie ww. osoby były pełnoletnie, a więc aktualnie miałyby co najmniej 102 lata.

Ponadto, tutejszy organ podjął próbę odszukania danych ww. spadkobierców Feigli Schenker w bazie PESEL, jednak nie odnaleziono żadnego z nich, co potwierdza, iż osoby te zmarły przed uruchomieniem bazy PESEL  w 1977 r. Spadkobierców Feigli Schenker nie odszukano również w ogólnopolskiej wyszukiwarce „Grobonetu”.

Ustalono jedynie datę zgonu Getzla Korall, który zmarł 31 grudnia 1942 r. w obozie zagłady w Bełżcu. Nie udało się pozyskać informacji odnośnie postępowania spadkowego po ww. osobie.

W toku prowadzonego postępowania, wystąpiono o odpisy aktów zgonu do Urzędów Stanu Cywilnego  w miejscowościach, gdzie spadkobiercy składali w latach 1938-1938, w sądach grodzkich oświadczenia  w sprawie przyjęcia spadku po Feigli Schenker. Jednak żaden ze wskazanych we wniosku spadkobierców nie został odszukany w księgach stanu cywilnego.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że do dziś w księdze wieczystej nie ujawnili zmian co do osoby właściciela, tj. dekretu przyznania spadku po Feigli Schenker, przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem postępowania spadkowe byłyby przeprowadzone, ich spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, 1238/344 o pow. 0,0113 ha, 1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, 1238/344 o pow. 0,0113 ha, 1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim,

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     Starosta

     Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA