Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

SGG.683.20.54.2016.ADR                                                                  Oświęcim, dnia 9 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I (powstała z podziału działki nr 3173 obręb Dwory I)  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.: Władysław Kajtoch w 2/4 cz. (w księdze wieczystej usterka wpisu: nazwisko Kajtach).

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Władysław Kajtoch zmarł 4 maja 1977 r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego   w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 771/01 z 20.11.2001 r. nabyli m.in. Emilia Kajtoch w ¼ cz. oraz Stanisław Kajtoch w 3/16 cz. Zgodnie z pkt 2 niniejszego postanowienia stwierdzono, że spadek po Emilii Kajtoch zmarłej 10.08.1984,r. nabył m.in. Stanisław Kajtoch w ¼ cz.

Stanisław Kajtoch zmarł 21 lipca 2022 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Stanisławowi Kajtoch   w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     Wz. Starosty

                                                                                                                                   Paweł Kobielusz

                                                                                                                                     Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.