Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Anieli Jędrysik, Władysławowi Księżarczyk w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Anieli Jędrysik, Władysławowi Księżarczyk w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim

SGG.683.20.12.2016.ADR                                                                   Oświęcim, dnia 18 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Anieli Jędrysik, Władysławowi Księżarczyk w nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim,  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właścicielka figurowała m.in. Zofia Księżarczyk zd. Galoch vel Goloch w udziale 32/192 cz.

Ustalono, że Zofia Księżarczyk zmarła 19 lipca 1954 r. spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt Ns. II 21/55 z dnia 24 lutego 1955 r. nabyli m.in. Aniela Jędrysik i Władysław Księżarczyk po 3/24 cz.

Władysław Księżarczyk s. Władysława zmarł 20 kwietnia 2006 r., a Aniela Jędrysik 29 marca  2008 r., a postępowania spadkowe po ww. osobach nie zostały przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udziały przysługujące Władysławowi Księżarczyk              i Anieli Jędrysik w działce nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim stanowią udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Anieli Jędrysik i Władysława Księżarczyk oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Władysławowi Księżarczyk  i Anieli Jędrysik w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim.

                                                                                                                                     Starosta

                                                                                                                            Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.