Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Tadeuszowi Borowczyku oraz Janinie Sarka w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Tadeuszowi Borowczyku oraz Janinie Sarka w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Oświęcim, dnia 8 sierpnia 2023 r.

SGG.683.10.11.2019.SG

O G Ł O S Z E N I E nr 3

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Tadeuszowi Borowczyku oraz Janinie Sarka w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 229/1189 o pow. 0,0197 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim miasto obręb Stare Stawy, która na podstawie decyzji nr 2/19 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.8.2018 z dnia 19 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej od Hm 0+07,10 do Hm 11+58,63 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zjazdów publicznych i dwóch rowów odwadniających wraz z wylotami do potoku Młynówka i przebudową: gazociągu niskiego i średniego ciśnienia w Oświęcimiu, gmina Oświęcim, powiat Oświęcim, w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II”, sprostowanej postanowieniem Starosty Oświęcimskiego znak: j/w. z dnia 13 sierpnia 2020 r., stała się własnością Gminy Miasto Oświęcim.

Działka nr 229/147, z której powstała działka nr 229/1189 o pow. 0,0197 ha położona w jedn. ew. Oświęcim miasto obręb Stare Stawy, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęta była księgą wieczystą KR1E/00002829/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciele byli wpisani m.in. Maria Mańka, Antoni Borowczyk oraz Anastazja Borowczyk.

Na podstawie pozyskanego do akt niniejszej sprawy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 144/02 z dnia 7 marca 2002 r. ustalono, iż spadek po Antonim Borowczyk zmarłym w dniu 6 sierpnia 1949 r. nabył z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie ustawy m. in. jego syn Tadeusz Borowczyk. Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 297/01 z dnia 23 kwietna 2001 r. ustalono iż spadek po Anastazji Borowczyk zmarłej w dniu 5 lutego 2001 r. nabył na podstawie ustawy m.in. jej syn Tadeusz Borowczyk. Następnie na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustalono, iż zgodnie z punktem 2 ww. postanowienia spadek po Marii Mańka zmarłej w dniu 22 grudnia 1967 r. nabył wprost na podstawie ustawy m.in. jej syn Marian Mańka. W punkcie III ww. postanowienia stwierdzono, iż spadek po Marianie Mańka nabyła m.in. jego żona Janina Sarka.       

Z pozyskanych dokumentów wynika, że Tadeusz Borowczyk zmarł w dniu 23 czerwca 2011 r. a Janina Sarka zmarła w dniu 18 lutego 2013 r., i po niniejszych osobach nie zostały przeprowadzone postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, iż udziały przysługujące Tadeuszowi Borowczykowi oraz Janinie Sarka w nieruchomości stanowiącej działkę nr 229/1189 o pow. 0,0197 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim miasto obręb Stare Stawy, stanowią udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Tadeuszowi Borowczykowi oraz Janinie Sarka w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 229/1189 o pow. 0,0197 ha położonej w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41).

 Starosta

                                                                                                             Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ